• Atsiima vaikus iš darželio patys tėvai (nepilnamečiams ir kaimynams vaikai neatiduodami). Esant būtinumui tėvai pateikia prašymą, kuriame nurodo asmens vardą ir pavardę, patvirtintą abiejų tėvų parašais.
 • Vaikai atvedami į darželį ne vėliau 9.00 valandos.
 • Esant būtinam reikalui vaiką atvesti vėliau, būtina informuoti apie tai grupės auklėtoją arba iš ryto pranešti telefonu 235 33 16.
 • Draudžiama vesti/priimti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosėja, yra pūlingų išskyrų iš nosies).
 • Priimant vaiką į ikimokyklinę ugdymo įstaigą ir ugdymo metų pradžioje tėvai turi pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą forma Nr. 027-1/a.
 • Pasivaikščiojimų metu nei vienas vaikas grupėje nepaliekamas.
 • Lankančių įstaigą ugdytinių tėvai vadovaujasi sutartyje numatytais šalių įsipareigojimais.
 • Vaikui nelankius  darželio be pateisinamos priežasties - mokestis bus skaičiuojamas. Vaikui nelankius darželio dėl ligos - būtina atnešti gydytojo pažymą F 094/a apie vaiko sveikatą.
 • Dėl tėvų atostogų, pamaininių darbų būtina atnešti pažymas ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos 9.00 val.
 • Mokesčio lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus patvirtinančius teisę į lengvatą nuo kito mėnesio 1 d. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.
 • Mokestį už vaiko išlaikymą būtina sumokėti iki einamojo mėnesio 20 dienos, o mokesčio patvirtinimą pristatyti auklėtojai.
 • Vaikas braukiamas iš darželio auklėtinių sąrašų:

-    jei vaikas be pateisinamos priežasties nelanko darželio;
-    jei tėvai nustatytu laiku ir tvarka nesumokėjo už išlaikymą;
-    remiantis gydytojo išvada dėl sveikatos būklės;

 • Darželyje draudžiama vaikams duoti medikamentus.
 • Vaikų išvykos už įstaigos ribų organizuojamos tik raštišku tėvų sutikimu.
 • Į grupę vaikus leisti tvarkingais ir švariais drabužėliais.

 

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į DARŽELĮ

 

         Vaikų priėmimo tvarka vykdoma vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T3-126 „Vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas“.

Priėmimo prašymas

 

MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE

 

         Mokesčio mokėjimo tvarka vykdoma vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279 „Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 


Buivydiškių vaikų darželio Viešųjų pirkimų taisyklės

 


Buivydiškių vaikų darželio Duomenų apsaugos pareigūnas

2020-04-07 Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną LR teritorijoje

2020-04-07 Dėl izoliavimo tęsimo namuose ar kitoje gyvenamoje vietoje

2020-04-07 Dėl reikalavimo izoliavimo patalpoms pakeitimo

2020-04-07 Dėl sveikatos priežiūros specialistų mokymo

2020-04-07 Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose

2020-04-09 Dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo pakeitimo

2020-04-30 Dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimas atviroje erdvėje pakeitimo

2020-04-30 Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų pakeitimo

2020-04-30 Atmintinė mokytojams ugdantiems mokinius, turinčius klausos sutrikimų

2020-04-30 Atmintinė tėvams, auginantiems vaikus, turinčius klausos sutrikimų

2020-05-12 SAM reikalavimas plukdymui

2020-05-12 Bibliotekų ir muziejų lankymo pakeitimai

2020-05-14  „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

2020-05-25 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakeitimų

2020-05-25 Dėl NVŠ sąlygų pakeitimo

Random Image

DSC00661.JPG